PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Twój koszyk jest pusty ...

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SPOIWADOPLASTIKU.PL

 

 

SPIS TREŚCI:  

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

3.  CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4.  ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

5.  PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM 

6.  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

7.  COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków 

dla  Usługobiorców  lub  Klientów  Sklepu  Internetowego.  Polityka  prywatności  zawiera  przede  wszystkim  zasady  dotyczące 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania 

danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym 

plików cookies oraz narzędzi analitycznych.  

1.2.  Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  jest  firma LEPRO Ireneusz Leciejewski, z siedzibą i adresem do doręczeń:: Chróstnik 12a, 59-311 Lubin, NIP 7531015104, REGON 531057285, adres poczty elektronicznej: sklep@spoiwadoplastiku.pl, numer telefonu: 76 743 40 40.  zwana  dalej 

Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 

1.3.  Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

1.4.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych 

osobowych  przez  korzystającego  ze  Sklepu  Internetowego  Usługobiorcę  lub  Klienta  jest  dobrowolne,  z  zastrzeżeniem  dwóch 

wyjątków:  (1)  zawieranie  umów  z  Administratorem  -  niepodanie  w  przypadkach  i  w  zakresie  wskazanym  na  stronie  Sklepu 

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego  i niniejszej polityce prywatności  danych osobowych niezbędnych do 

zawarcia  i  wykonania  Umowy  Sprzedaży  lub  umowy  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  z  Administratorem  skutkuje  brakiem 

możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które 

dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo 

zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie 

Sklepu  Internetowego;  (2)  obowiązki  ustawowe  Administratora  -  podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych 

osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi 

Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.  

1.5.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe 

dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; 

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) 

merytorycznie  poprawne  i  adekwatne  w  stosunku  do  celów,  w  jakich  są  przetwarzane;  (4)  przechowywane  w  postaci 

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)  

przetwarzane    w    sposób    zapewniający    odpowiednie    bezpieczeństwo    danych    osobowych,    w    tym    ochronę    przed 

niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za 

pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

1.6.  Uwzględniając  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele  przetwarzania  oraz  ryzyko  naruszenia  praw  lub  wolności  osób  fizycznych  o 

różnym  prawdopodobieństwie  i  wadze  zagrożenia,  Administrator  wdraża  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby 

przetwarzanie  odbywało  się  zgodnie  z  niniejszym  rozporządzeniem  i  aby  móc  to  wykazać.  Środki  te  są  w  razie  potrzeby 

poddawane  przeglądom  i  uaktualniane.  Administrator  stosuje  środki  techniczne  zapobiegające  pozyskiwaniu  i  modyfikowaniu 

przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

1.7.  Wszelkie  słowa,  wyrażenia  i  akronimy  występujące  w  niniejszej  polityce  prywatności  i  rozpoczynające  się  dużą  literą  (np. 

Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie  Sklepu 

Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 

2.  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH  

2.1.  Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony 

jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych  w  jednym  lub  większej  liczbie  określonych  celów;  (2)  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest 

niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  lub  przez  stronę 

trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których  nadrzędny  charakter  wobec  tych  interesów  mają  interesy  lub  podstawowe  prawa  i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, 

jest dzieckiem. 

2.2.  Przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora  wymaga  każdorazowo  zaistnienia  co  najmniej  jednej  z  podstaw 

wskazanych  w  pkt.  2.1  polityki prywatności.  Konkretne  podstawy  przetwarzania  danych  osobowych  Usługobiorców  i  Klientów 

Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

3.  CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM  

3.1.  Każdorazowo  cel,  podstawa,  okres  i  zakres  oraz  odbiorcy  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Administratora  wynika  z 

działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się 

na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to 

jego  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wykonania  zawartej  Umowy  Sprzedaży,  ale  nie  będą  już  udostępniane 

przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.   

3.2.  Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, 

w okresach oraz w następującym zakresie:  

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


4.  ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4.1.  Dla  prawidłowego  funkcjonowania  Sklepu  Internetowego,  w  tym  dla  realizacji  zawieranych  Umów  Sprzedaży  konieczne  jest 

korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot 

obsługujący  płatności).  Administrator  korzysta  wyłącznie  z  usług  takich  podmiotów  przetwarzających,  którzy  zapewniają 

wystarczające  gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  tak  by  przetwarzanie  spełniało 

wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

4.2.  Przekazanie  danych  przez  Administratora  nie  następuje  w  każdym  wypadku  i  nie  do  wszystkich  wskazanych  w  polityce 

prywatności  odbiorców  lub  kategorii  odbiorców  –  Administrator  przekazuje  dane  wyłącznie  wtedy,  gdy  jest  to  niezbędne  do 

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli 

Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.  

4.3.  Dane  osobowe  Usługobiorców  i  Klientów  Sklepu  Internetowego  mogą  być  przekazywane  następującym  odbiorcom  lub 

kategoriom odbiorców:  

4.3.1.  przewoźnicy  /  spedytorzy  /  brokerzy  kurierscy  -    w  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w  Sklepie  Internetowym  ze  sposobu 

dostawy  Produktu  przesyłką  pocztową  lub  przesyłką  kurierską,  Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta 

wybranemu  przewoźnikowi,  spedytorowi  lub  pośrednikowi  realizującemu  przesyłki  na  zlecenie  Administratora  w  zakresie 

niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.   

4.3.2.  podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym 

ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do 

obsługi płatności realizowanej przez Klienta.  

4.3.3.  podmioty kredytujące / leasingodawcy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w 

systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy 

lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym 

do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 

4.3.4.  dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, 

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących 

zawarte  Umowy  Sprzedaży  w  Sklepie  Internetowym  na  zlecenie  Administratora  w  zakresie  niezbędnym  do  wyrażenia  przez 

Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.  

4.3.5.  dostawcy  usług  zaopatrujący  Administratora  w  rozwiązania  techniczne,  informatyczne  oraz  organizacyjne,  umożliwiające 

Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem 

Usług  Elektronicznych  (w  szczególności  dostawcy  oprogramowania  komputerowego  do  prowadzenia  Sklepu  Internetowego, 

dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej 

Administratorowi)  -  Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta  wybranemu  dostawcy  działającemu  na  jego 

zlecenie  jedynie  w  przypadku  oraz  w  zakresie  niezbędnym  do  zrealizowania  danego  celu  przetwarzania  danych  zgodnego  z 

niniejszą polityką prywatności. 

4.3.6.  dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze 

(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 

Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 


5.  PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

5.1.  Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach  – istotne 

informacje  o  zasadach  ich  podejmowania,  a  także  o  znaczeniu  i  przewidywanych  konsekwencjach  takiego  przetwarzania  dla 

osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące 

możliwego profilowania.  

5.2.  Administrator  może  korzystać  w  Sklepie  Internetowym  z  profilowania  do  celów  marketingu  bezpośredniego,  ale  decyzje 

podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też 

możliwości  korzystania  z  Usług  Elektronicznych  w  Sklepie  Internetowym.  Efektem  korzystania  z  profilowania  w  Sklepie 

Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych 

zakupach,  przesłanie  propozycji  Produktu,  który  może  odpowiadać  zainteresowaniom  lub  preferencjom  danej  osoby  lub  też 

zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana 

osoba  podejmuje  swobodnie  decyzję,  czy  będzie  chciała  skorzystać  z  otrzymanego  w  ten  sposób  rabatu,  czy  też  lepszych 

warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 

5.3.  Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu 

Internetowego  np.  poprzez  dodanie  konkretnego  Produktu  do  koszyka,  przeglądanie  strony  konkretnego  Produktu  w  Sklepie 

Internetowym,  czy  też  poprzez  analizę  dotychczasowej  historii  dokonanych  zakupów  w  Sklepie  Internetowym.  Warunkiem 

takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod 

rabatowy.  

5.4.  Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  do  tego,  by  nie  podlegać  decyzji,  która  opiera  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

6.  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

6.1.  Prawo  dostępu,  sprostowania,  ograniczenia,  usunięcia  lub  przenoszenia  -  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  żądania  od 

Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  („prawo  do  bycia  zapomnianym”)  lub 

ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  ma prawo do przenoszenia 

swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

6.2.  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane  przetwarzane są  przez Administratora  na  podstawie 

wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

6.3.  Prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  osoba,  której  dane  przetwarzane  są  przez  Administratora,  ma  prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,  

w  szczególności  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych.  Organem  nadzorczym  w  Polsce  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych 

Osobowych.  

6.4.  Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z 

jej szczególną sytuacją  – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub 

zadania  publiczne)  lub  f)  (prawnie  uzasadniony  interes  administratora),  w  tym  profilowania  na  podstawie  tych  przepisów. 

Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.5.  Prawo  do  sprzeciwu  dot.  marketingu  bezpośredniego  -  jeżeli  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  potrzeby  marketingu 

bezpośredniego,  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 

związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.6.  W  celu  realizacji  uprawnień,  o  których  mowa  w  niniejszym  punkcie  polityki  prywatności  można  kontaktować  się  z 

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany 

na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
  

7.  COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

7.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane 

po  stronie  osoby  odwiedzającej  stronę  Sklepu  Internetowego  (np.  na  dysku  twardym  komputera,  laptopa,  czy  też  na  karcie 

pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje 

dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

7.2.  Administrator  może  przetwarzać  dane  zawarte  w  plikach  Cookies  podczas  korzystania  przez  odwiedzających  ze  strony  Sklepu 

Internetowego w następujących celach: 

7.2.1.  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 

7.2.2.  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; 

7.2.3.  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; 

7.2.4.  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, 

rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 

7.2.5.  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; 

7.2.6.  remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. 

powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia  ich  profilu i  dostarczenia  im reklam 

dopasowanych  do  ich  przewidywanych  zainteresowań,  także  wtedy  kiedy  odwiedzają  oni  inne  strony  internetowe  w  sieci 

reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.; 

7.3.  Standardowo  większość  przeglądarek  internetowych  dostępnych  na  rynku  domyślnie  akceptuje  zapisywanie  plików  Cookies. 

Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. 

Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w 

tym  ostatnim  wypadku  jednak  może  to  mieć  wpływ  na  niektóre  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego  (przykładowo 

niemożliwym  może  okazać  się  przejście  ścieżki  Zamówienia  poprzez  Formularz  Zamówienia  z  uwagi  na  niezapamiętywanie 

Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). 

7.4.  Ustawienia  przeglądarki  internetowej  w  zakresie  plików  Cookies  są  istotne  z  punktu  widzenia  zgody  na  korzystanie  z  plików 

Cookies  przez  nasz  Sklep  Internetowy  –  zgodnie  z  przepisami  taka  zgoda  może  być  również  wyrażona  poprzez  ustawienia 

przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w 

zakresie plików Cookies. 

7.5.  Szczegółowe  informacje  na  temat  zmiany  ustawień  dotyczących  plików  Cookies  oraz  ich  samodzielnego  usuwania  w 

najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych 

stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome  

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer  

w przeglądarce Opera  

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge 

7.6.  Administrator  może  korzystać  w  Sklepie  Internetowym  z  usług  Google  Analytics  oraz  Universal  Analytics  dostarczanych  przez 

firmę  Google  Inc.  (1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA  94043,  USA).  Usługi  te  pomagają  Administratorowi 

analizować  ruch  w  Sklepie  Internetowym.  Gromadzone  dane  przetwarzane  są  w  ramach  powyższych  usług  w  sposób  

zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych 

w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących 

(danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie 

Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania 

na stronie  Sklepu Internetowego, informacje na temat  urządzeń i  przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, 

dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.  

7.7.  Możliwe  jest  zablokowanie  w  łatwy  sposób  przez  daną  osobę  udostępniania  Google  Analytics  informacji  o  jej  aktywności  na 

stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. 

dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1.  Sklep  Internetowy  może  zawierać  odnośniki  do  innych  stron  internetowych.  Administrator  namawia  by  po  przejściu  na  inne 

strony,  zapoznać  się  z  polityką  prywatności  tam  ustaloną.  Niniejsza  polityka  prywatności  dotyczy  tylko  Sklepu  Internetowego 

Administratora.  

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu